Šta treba da znate o sudskom tumaču?

Kako bi se relevantna dokumenta prevodila na druge jezike, u Srbiji postoji institucija sudskog tumača.

Sudski tumači mogu biti ovlašćeni prevodioci, koji će vam spremiti neophodnu dokumentaciju, prevodeći je na određeni jezik.

Veoma često se mogu sresti sudski tumači za engleski jezik, ali i brojni drugi jezici su u fokusu sudskih tumača. Potreba za sudskim prevodiocima je sve veća jer je međunarodno pravo sve prisutnije i kod nas.

Prevodilac može biti svako onaj ko ima visoko obrazovanje, a poseduje potpuno znanje jezika sa kog ili na koji se prevodi.

Osim toga, veoma je važno da se poznaje pravna terminologija jezika, kao i da ima pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima. Zbog toga, ovo i jeste relativno plaćen, ali veoma odgovoran posao.

Tumač za engleski jezik

Kao što je svojevremeno, sa početka 20 veka, francuski jezik bio taj na kome su se vodile opšte konverzacije, tako je engleski jezik danas jezik globalnog Vavilona u kome živimo. Upravo zbog toga, veliki broj međunarodnih dokumenta se i prevodi sa engleskog ili na engleski jezik.

Sudski tumači za engleski jezik su veoma traženi,  a u eri globalizacije, to je i sušta neophodnost. Menjanje teritorija i geografija na kojima se živi, često nosi i pometnju u administrativnom smislu, pa su sudski tumači tu da prevedu sva dokumenta, počev od diploma do sudskih spisa.

Kako do tumača?

Velika većina sudskih tumača prijem rukopisa organizuje ili uživo, ili online. To znači da dokumenta možete doneti lično do kancelarije ili poslati ih poštom, a velika većina tumača nudi mogućnost online komunikacije. Viber, mail, messenger samo su neke od opcija koje tumači nude. Online komunikacija nesumnjivo ubrzava proces, ali treba biti obazriv ukoliko je reč o poverljivim i osetljivim dokumentima.

Redigovanje i provera

Veoma je važno da sudski tumači sadržaju pristupaju odgovorno. To u praksi znači da je svaki prevod potrebno redigovati. Duple provere, rad na dokumentu, lektorisanje, sređivanje teksta, samo su neki od aspekata koje tumač mora uzeti u obzir.

Tek tada, tumač, ma sa kog jezika da prevodi, može da se nazove kvalitetnim i dobrim sudskim tumačem. Provera kvaliteta odlikuje dobre i odgovorne tumače.

U skladu sa ljudskim pravima

Pravo na sudskog tumača je pravo svakog građanina. To znači da svako ima pravo da na sudu razume jezik na kome su dokumenta.

Vodič koji je izdao Komitet pravnika za ljudska prava navodi da svako u nekom trenutku može da se susretne sa sudskim sistemom. U tim situacijama, kažu oni, važno je znati koja su prava i obaveze.

U sudovima u Republici Srbiji, sva pisana dokumentacija se odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Stranke koje ne razumeju ovo pismo imaju pravo na sudskog tumača.

Osim toga, ljudi iz Srbije, mogu angažovati domaće tumače koji će im pripremiti dokumentaciju za države u kojima im je potrebna.

Sudski tumači su učestala zanimanja, a prevodi se uglavnom na frekventnije jezike. Međutim, nije retkost da postoje i oni sudski tumači koji dokumenta prevode sa ili na Brajevu azbuku ili znakovni jezik. Za razliku od stalnih sudskih tumača, ovo zanimanje je i privatno, pa tako po potrebi možete angažovati tumača koji će vam se u potpunosti posvetiti u pripremi dokumentacije.